Nhân dân và cán bộ thị trấn Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT